x

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności serwisu.

Egzamin Gimnazjalny

 Egzamin gimnazjalny  odbędzie się w dniach 19 - 21 kwietnia 2017r.

 

 

Data

Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom

 

Godzina

Wejścia

 na salę

Godzina rozpoczęcia

 

Czas trwania

(w minutach)

Maksymalny czas (w minutach)trwania egzaminu dla uczniów, którym  czas może być wydłużony

19.04

Humanistyczna

Historia i wiedza o społeczeństwie

8:15

9:00

60

80

język  polski

10:30

11:00

90

135

20.04

Matematyczno - przyrodnicza

Przyroda(biologia, chemia, fizyka, geografia)

8:15

9:00

60

80

Matematyka

10:30

11:00

90

135

21.04

Z  języka obcego nowożytnego

Język obcy poziom podstawowy

8:15

9:00

60

80

poziom rozszerzony

10:30

11:00

60

90

 

 1.     Uczniowie przychodzą do szkoły ok. ok. 8:10. Zgłaszają się przydzielonej sali lub na hali w wyznaczonym sektorze.  Listy uczniów wywieszone zostały w gablocie z ogłoszeniami. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.  Telefony zostawiają w na dyżurce szatni w oznaczonych kopertach.

2.     O godzinie (8:15) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3.      Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem  oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

4.     Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5.     Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

6.     Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a)     Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza   egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b)    Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

-          w części pierwszej z zakresu:

  -  historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

  - języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

-          w części drugiej z zakresu:

   - przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

   - matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi                          

-          w części trzeciej na poziomie:   - podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

  - rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi                                        

c)     Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one

wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu).

d)     Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE     w wyznaczonych miejscach.  W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.

 Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

e)     Wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminach  z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym - nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

f)      Zakodować arkusz. Uczeń koduje:

z zakresu:

-   historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-   języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

z zakresu:

 -  przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-    matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

- z języka obcego nowożytnego:

-     w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

-    w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań  zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

7.     Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Uczeń zapoznaje się

 z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza,

czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje kompletny arkusz.

8.     Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia.  W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9.     Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11.      W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

-   nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu   nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków    wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających    pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez    podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na zdający pozostawia  zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole   przebiegu egzaminu w danej sali)

- nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca,-   w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,-   nie wypowiada uwag i komentarzy,- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 12.   Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego

 ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem,

 że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

13.  W przypadku:

-       stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

-        wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

-       zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym, z jednego z powodów wyżej  określonych przystępuje ponownie do tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako „0%”.

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

-          zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny.( Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania oraz kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

-        Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

15.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

16. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 13.

 

Podstawa sporządzenia instrukcji:   

Więcej informacji o egzaminie gimnazjalnym, na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017”.

 Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminu gimnazjalnego z lat ubiegłych.

ul.Strumykowa 21

tel. 22 58 70 990 , 22 58 70 981
fax. 676-53-75

sekretariat@strumyk21.edu.pl

Lipiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Projekt i realizacja:    Serwkom Sp. z o.o.